, హోల్‌సేల్‌హెల్త్‌కేర్, కన్ఫో, కన్ఫో లిక్విడ్ - హాంగ్‌జౌ చీఫ్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.

కాన్ఫో హెల్త్‌కేర్ ఉత్పత్తి ఫ్యాక్టరీ

కంగెన్‌బీ-ఫెంగ్యూజింగ్-ఫ్యాక్టరీ-(1)
కంగెన్‌బీ-ఫెంగ్యూజింగ్-ఫ్యాక్టరీ-(4)
కంగెన్‌బీ-ఫెంగ్యూజింగ్-ఫ్యాక్టరీ-(2)
కంగెన్‌బీ-ఫెంగ్యూజింగ్-ఫ్యాక్టరీ-(8)
కంగెన్‌బీ-ఫెంగ్యూజింగ్-ఫ్యాక్టరీ-(6)
కంగెన్‌బీ-ఫెంగ్యూజింగ్-ఫ్యాక్టరీ-(5)